CHINA 

Zodiac Sing N° 1 de 12 / 355ml / Año: 2000 / Aluminio Zodiac Sing N° 2 de 12 / 355ml / Año: 2000 / Aluminio Zodiac Sing N° 3 de 12 / 355ml / Año: 2000 / Aluminio
Zodiac Sing N° 4 de 12 / 355ml / Año: 2000 / Aluminio Zodiac Sing N° 5 de 12 / 355ml / Año: 2000 / Aluminio Zodiac Sing N° 6 de 12 / 355ml / Año: 2000 / Aluminio
Zodiac Sing N° 7 de 12 / 355ml / Año: 2000 / Aluminio Zodiac Sing N° 8 de 12 / 355ml / Año: 2000 / Aluminio Zodiac Sing N° 9 de 12 / 355ml / Año: 2000 / Aluminio
Zodiac Sing N° 10 de 12 / 355ml / Año: 2000 / Aluminio Zodiac Sing N° 11 de 12 / 355ml / Año: 2000 / Aluminio Zodiac Sing N° 12 de 12 / 355ml / Año: 2000 / Aluminio
London 2012 N° 1 de 6 / 330ml / Año: 2012 / Aluminio London 2012 N° 2 de 6 / 330ml / Año: 2012 / Aluminio London 2012 N° 3 de 6 / 330ml / Año: 2012 / Aluminio
London 2012 N° 4 de 6 / 330ml / Año: 2012 / Aluminio London 2012 N° 5 de 6 / 330ml / Año: 2012 / Aluminio London 2012 N° 6 de 6 / 330ml / Año: 2012 / Aluminio
World Of Warcraft II N° 1 de 6 / 355ml / Año: 2007 / Aluminio World Of Warcraft II N° 2 de 6 / 355ml / Año: 2007 / Aluminio World Of Warcraft II N° 3 de 6 / 355ml / Año: 2007 / Aluminio
World Of Warcraft II N° 4 de 6 / 355ml / Año: 2007 / Aluminio World Of Warcraft II N° 5 de 6 / 355ml / Año: 2007 / Aluminio World Of Warcraft II N° 6 de 6 / 355ml / Año: 2007 / Aluminio
World Cup South Africa 2010 N° 1 de 3 / 330ml / Año: 2010 / Aluminio World Cup South Africa 2010 N° 2 de 3 / 330ml / Año: 2010 / Aluminio World Cup South Africa 2010 N° 3 de 3 / 330ml / Año: 2010 / Aluminio
Zero Aion N° 1 de 4 / 330ml / Año: 2009 / Aluminio Zero Aion N° 2 de 4 / 330ml / Año: 2009 / Aluminio Zero Aion N° 3 de 4 / 330ml / Año: 2009 / Aluminio
Zero Aion N° 4 de 4 / 330ml / Año: 2009 / Aluminio Coke 1915 / 355ml / Año: 2003 / Lata Hong kong Disneyland / 355ml / Año: 2005 / Lata
Regular / 355ml / Año: 1992 / Aluminio Beijing 2008 / 355ml / Año: 2008 / Aluminio Beijing 2008 / 355ml / Año: 2008 / Aluminio
ICoke Expo 2010 Shanghai / 355ml / Año: 2010 / Aluminio Regular Retro Desing / 330ml / Año: 2010 / Aluminio Barcelona '92 / 355ml / Año: 1992 / Aluminio
Regular Cap (con leyenda) / 355ml / Año: 2001 / Aluminio Regular Cap (sin leyenda) / 355ml / Año: 2002 / Aluminio Return To China 1974-2004 / 355ml / Año: 2004 / Aluminio
Regular Wave Desing / 355ml / Año: 2004 / Aluminio Regular Wave Desing (incorpora MR en chino) / 355ml / Año: 2004 / Aluminio Regular Wave Desing (incorpora botella con letras) / 355ml / Año: 2003 / Aluminio
Olympic Tourch Cities Nº 1 de 4 / 355ml / Año: 2008 / Aluminio Olympic Tourch Cities Nº 2 de 4 / 355ml / Año: 2008 / Aluminio Olympic Tourch Cities Nº 3 de 4 / 355ml / Año: 2008 / Aluminio
Olympic Tourch Cities Nº 4 de 4 / 355ml / Año: 2008 / Aluminio Special Desing / 330ml / Año: 2008 / Aluminio Special Desing / 355ml / Año: 2008 / Aluminio
2008.08.08 Opening Beijing 2008 / 355ml / Año: 2008 / Aluminio Beijing 2008 Wave Desing / 355ml / Año: 2006 / Aluminio Germany 2006 / 355ml / Año: 2005 / Aluminio
Expo 2010 Shanghai / 330ml / Año: 2008 / Aluminio Coke Sport Nº 1 de 4 / 355ml / Año: 2004 / Aluminio Coke Sport Nº 2 de 4 / 355ml / Año: 2004 / Aluminio
1928 Olympic / 355ml / Año: 2000 / Aluminio Super Star II Angela Chang Nº 1 de 10 / 355ml / Año: 2006 / Aluminio Super Star II Liu Xiang Nº 2 de 10 / 355ml / Año: 2006 / Aluminio
NBA 2003 Nets Nº 1 de 6 / 355ml / Año: 2003 / Aluminio NBA 2003 Dallas Nº 2 de 6 / 355ml / Año: 2003 / Aluminio NBA 2003 Sixers Nº 3 de 6 / 355ml / Año: 2003 / Aluminio
NBA 2003 Lakers Nº 4 de 6 / 355ml / Año: 2003 / Aluminio China Games 2004 NBA Nº 1 de 5 / 355ml / Año: 2004 / Aluminio China Games 2004 NBA Nº 2 de 5 / 355ml / Año: 2004 / Aluminio
China Games 2004 NBA Nº 3 de 5 / 355ml / Año: 2004 / Aluminio China Games 2004 NBA Nº 4 de 5 / 355ml / Año: 2004 / Aluminio China Games 2004 NBA Nº 5 de 5 / 355ml / Año: 2004 / Aluminio
ICokeSina Singers Hebe Nº 1 de 11 / 355ml / Año: 2005 / Aluminio ICokeSina SingersSilina Nº 2 de 11 / 355ml / Año: 2005 / Aluminio ICokeSina Singers Ella Nº 3 de 11 / 355ml / Año: 2005 / Aluminio
ICokeSina Singers Nº 4 de 11 / 355ml / Año: 2005 / Aluminio ICokeSina Singers Nº 5 de 11 / 355ml / Año: 2005 / Aluminio ICokeSina Singers Elle Nº 6 de 11 / 355ml / Año: 2005 / Aluminio
ICokeSina Singers Hebe Nº 7 de 11 / 355ml / Año: 2005 / Aluminio ICokeSina Singers Silina Nº 8 de 11 / 355ml / Año: 2005 / Aluminio Olympic Side Life Of Coca Cola Nº 1 de 7 / 355ml / Año: 2007 / Aluminio
Olympic Side Life Of Coca Cola Nº 2 de 7 / 355ml / Año: 2007 / Aluminio Olympic Side Life Of Coca Cola Nº 3 de 7 / 355ml / Año: 2007 / Aluminio Olimpic 2008 Beijing / 355ml / Año: 2008 / Aluminio
China Mobile / 330ml / Año: 2011 / Lata Icoke100 / 355ml / Año: 2007 / Aluminio Beijing Venue City N° 1 de 7 / 355ml / Año: 2008 / Aluminio
Coke Sport Nº 3 de 4 / 355ml / Año: 2004 / Aluminio Hong kong Disneyland / 355ml / Año: 2004 / Aluminio Light Hong kong Disneyland / 355ml / Año: 2004 / Aluminio
Year Of The Ram / 355ml / Año: 2002 / Aluminio Coke 7000 / 355ml / Año: 2001 / Aluminio Beijing Pets N° 1 de 5 / 355ml / Año: 2005 / Aluminio
Beijing Pets N° 2 de 5 / 355ml / Año: 2005 / Aluminio Beijing Pets N° 3 de 5 / 355ml / Año: 2005 / Aluminio Beijing Pets N° 4 de 5 / 355ml / Año: 2005 / Aluminio
Beijing Pets N° 5 de 5 / 355ml / Año: 2005 / Aluminio X-Mas 2009 N° 1 de 4 / 330ml / Año: 2009 / Aluminio X-Mas 2009 N° 2 de 4 / 330ml / Año: 2009 / Aluminio
X-Mas 2009 N° 3 de 4 / 330ml / Año: 2009 / Aluminio X-Mas 2009 N° 4 de 4 / 330ml / Año: 2009 / Aluminio Team China / 355ml / Año: 2001 / Aluminio
X-Mas 2004 / 355ml / Año: 2004 / Aluminio X-Mas 2003 7 Eleven / 355ml / Año: 2003 / Aluminio 30 Anniversary / 330ml / Año: 2011 / Aluminio
Xinjiang Opening Plant / 330ml / Año: 2009 / Aluminio Coin Bank / Lata 15 Anniversary / 330ml / Año: 2007 / Aluminio
Bottle / 330ml / Año: 2013 / Lata Happy New Year / 330ml / Año: 2010 / Aluminio Atlanta 1996 / 355ml / Año: 1996 / Aluminio
Seoul 1988 / 355ml / Año: 1988 / Aluminio Enjoy The Drama / 330ml / Año: 2015 / Aluminio Slip Can / Lata
X-Mas 2016 N° 1 de 3 / 330ml / Año: 2016 / Aluminio X-Mas 2016 N° 2 de 3 / 330ml / Año: 2016 / Aluminio X-Mas 2016 N° 3 de 3 / 330ml / Año: 2016 / Aluminio
Summer Set N° 1 de 8 / 330ml / Año: 2015 / Aluminio Summer Set N° 2 de 8 / 330ml / Año: 2015 / Aluminio Summer Set N° 3 de 8 / 330ml / Año: 2015 / Aluminio
Summer Set N° 4 de 8 / 330ml / Año: 2015 / Aluminio Summer Set N° 5 de 8 / 330ml / Año: 2015 / Aluminio Summer Set N° 6 de 8 / 330ml / Año: 2015 / Aluminio
 
Summer Set N° 7 de 8 / 330ml / Año: 2015 / Aluminio Summer Set N° 8 de 8 / 330ml / Año: 2015 / Aluminio  

 

Powered by FerozoSiteWeb hosting de Dattatec